18-12-2018
10 Rebiü'l-Ahir 1440
D-smart 97.Kanal/Teledünya 558.Kanal / Türksat 3A 12685 Pol Dikey(V) Sembol Rate 30000

PROF.DR. MEHMET OKUYAN

PROF.DR. MEHMET OKUYAN

1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon Çaykara’da tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Trabzon Hayrat’ta bitirdi.

1983 yılında kaydolduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu.

1988 yılında aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1990 yılında Yüksek Lisans’ını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı.

Aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı.

Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. 3 çocuk babasıdır; Arapça ve İngilizce bilmektedir.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

1995-1997-Temel İslam Bilimler Bölüm Bşk. Yardımcılığı

1995- Devam ediyor-Temel İslam Bilimleri Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı

2000-2002; 2008- 2009-Dekan Yardımcılığı

1998-2001-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Yrd. Doçent temsilcisi)

2003-2006-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Doçent temsilcisi)

2008- 2011-Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi)

2009- Devam ediyor-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi)

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİ

1. TEZLER

Okuyan, Mehmet, “XX. Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirler”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1990. (Yüksek Lisans tezi).

Okuyan, Mehmet, “Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994. (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001). (Doktora tezi).

2. KİTAPLAR

Okuyan, Mehmet, Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994 (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001).

Okuyan, Mehmet, Kur'an'da Vücuh ve Nezâir, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

Okuyan, Mehmet, Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hakkı Efendi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

Okuyan, Mehmet, Kur'an'da Çok Anlamlılık (Vücuh ve Nezâir), Samsun, 2007 (Profesörlük çalışması).

Okuyan, Mehmet, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı Var Mı?, İstanbul, 2007.

Okuyan, Mehmet, Fâtiha ve Duhâ-Nâs Arası Kısa Sûrelerin Tefsîri, Samsun, 2008.

Okuyan, Mehmet, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Kavramı ve Kıyamet-Âhiret Süreci, İstanbul, 2011.

Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri 1, İstanbul, 2011.

Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri 2, İstanbul, 2011.

Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri 3, İstanbul, 2011.

Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri 4, (baskıda).

3. MAKALELER

Okuyan, Mehmet, “Necmuddin Dâye ve Tasavvufî Tefsiri”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: VIII, Samsun 1996.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Olumsuz İnsan Tipleri”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: X, XI, XII, İstanbul 1999.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’ın Tabiat İlimlerine Bakışı”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 16-17-18, İstanbul 1999.

Okuyan, Mehmet, “Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Tefsiri”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 19-20-21, İstanbul 1999.

Okuyan, Mehmet, “Bahru’l-Hakâık Tefsîri ve Müellifi Üzerine” OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XII, Samsun 2001.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’ın Nüzülünde Taaddüd/Tekerrür Problemi”, İslami Araştırmalar Dergisi cilt: 14, sayı: 1, Ankara 2001.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu”, Mustafa Öztürk’le birlikte, (İslam ve Öteki, ed. Cafer Sadık Yaran) Kaknüs Yayınları, İstanbul 2001.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIII, İstanbul 2004.

Okuyan, Mehmet, “Kur’an’da Rahmet Kavramı ve Hz. Peygamber’in Âlemlere Rahmet Oluş Keyfiyeti”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIV, İstanbul, 2004.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Hz. Meryem Mucizesi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XVI, İstanbul, 2005, ss. 129-157.

Okuyan, Mehmet, “Kadına Yöneliş Şiddete Kur’ân’ın Bakışı”, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXIII, Samsun, 2007.

Okuyan, Mehmet, Osman Eyüpoğlu, “Kur’ân’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma‘rûf Kavramı Örneği,” OMUİFD, sayı: XXVI-XXVII, ss. 175-213, Samsun, 2008.

4. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Okuyan, Mehmet, “Interreligious Dialogue as a Way of Establishing a Peaceful World Order a Muslim Perspective” , Interreligious Insight, Vol. 5, no. 4, (October 2007).

2. Okuyan, Mehmet, “Creation of Mary, Mother of Jesus, as a Miracle in the Qur’an”, Journal of Religious Culture, No: 106, Frankfurt, 2008.

5. TEBLİĞLER

Okuyan, Mehmet, “Ruhu'l-Beyan'ın Kaynaklarından Biri, Bahru'l-Hakaik Tefsiri”, I.Uluslar arası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu, Bursa 2000.

Okuyan, Mehmet, “Kur'an'da İnanç ve İrade Özgürlüğü, İrtidad Sorunu”, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sevgi ve Hoşgörü Sempozyumu, Isparta 2000.

Okuyan, Mehmet, “Kendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler (Rasûl-Nebî Ayırımı ve Bunun İstismarı)”, Kur’ân Sempozyumu, Fecr ve Dost-Der, Samsun 2008.

Okuyan, Mehmet, “Meallere Duyulan İhtiyaç”, Kur’an-ı Kerîm Mealleri Sempozyumu, Kur’ani Hayat Dergisi, İstanbul, 2010.

6. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

Okuyan, Mehmet, “Bereketzade İsmail Hakkı”, TDV İslam Ans. c. V, İstanbul 1992.

Okuyan, Mehmet, “Necmeddin-i Daye”, TDV İslam Ans. c. XXXII, İstanbul 2007.

7. DANIŞMANLIKLAR VE YAPTIRILAN TEZLER

Biten Tezler (Yüksek Lisans)

1. ÖZDEMİR, Faruk, “Lütfullah b. Muhammed Erzurumî’nin Râmûzü’t-Tahrîr ve’t-Tefsîr Adlı Eseri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 1999.

2. YILDIZ, Murat, “Ebu’l-Fedâil Yusuf b. Hilâl es-Safedî’nin Keşfu’l-Esrar ve Hetkü’l-Estâr Adlı Tefsirinin İncelenmesi”, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 2003.

3. DURAN, Asım, “Âyet Kavramı Bağlamında Kur’an’daki Kevnî Âyetlerin Yorumu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 2011.

Biten Tezler (Doktora)

KARA, Mustafa, “Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur’an Kıssaları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 2011.